DOSTAWA NA CAŁY ŚWIAT

0 0,00

Zaloguj

SUROWE DANE

Jeśli masz już test genetyczny z innej firmy, użyj swoich danych RAW, aby uzyskać raport GalaxyDNA.

39,00

Nasz test

Czego nauczysz się z naszym testem

u

Jak to działa?

Oto wszystkie etapy procesu

Zarejestruj swoją próbkę

Jeśli już przystąpiłeś do testu, kliknij tutaj

Instrukcje

Oto instrukcje, jak pobrać próbkę

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania

FAQS

Często Zadawane Pytania

Sekcje prawne

NOTA PRAWNA
(IDENTYFIKACJA USŁUGODAWCY)

 

Zgodnie z obowiązkiem informacji ogólnych zawartym w art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, przystępujemy do podania danych identyfikacyjnych dostawcy usługi oferowanej za pośrednictwem tej strony internetowej:
Właściciel serwisu: „24GENETICS, SL”, który na tej stronie działa pod nazwą handlową „GalaxyDNA”.
Adres: Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt (CP 28046)
Adres e-mail: info@galaxydna.com
Telefon: +34 910 059 099
Pełnomocnik ds. ochrony danych: DPD@galaxydna.com
Szczegóły jego rejestracji w Rejestrze Handlowym: Rejestr Handlowy w Madrycie, tom 28370, folio 116, strona M-51931.
Numer Identyfikacji Podatkowej: B-86093812
Ceny: ceny produktów i usług oferowanych przez „24GENETICS, SL” pod nazwą handlową „GalaxyDNA”, należycie rozbite, są podane na stronie internetowej firmy, https://galaxydna.com, zgodnie z wymogami prawnymi stały, łatwy, bezpośredni i bezpłatny dostęp.

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://galaxydna.com/legal-es/#section|0

WARUNKI KORZYSTANIA
www.galaxydna.pl

 

„24GENETICS, SL” (dalej: 24Genetics) jest właścicielem strony internetowej www.galaxydna.com, w której działa pod nazwą handlową „GalaxyDNA” i zajmuje się wykonywaniem testów DNA i raportów genetycznych, które sprzedaje, pod marką „GalaxyDNA”, zarówno w sprzedaży detalicznej, poprzez sprzedaż bezpośrednią do konsumentów końcowych, jak i poprzez własną sieć dystrybutorów.
Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, 24Genetics przystępuje do dostarczania jasnych, zrozumiałych i jednoznacznych informacji na temat warunków korzystania z tej witryny.
Niniejszy dokument określa warunki użytkowania i reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej znajdującej się pod adresem URL www.galaxydna.com (zwanej dalej „stroną internetową lub „stroną internetową”).

 

I. AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY

Dostęp do tej witryny jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.
Uzyskując dostęp, przeglądając lub korzystając ze strony internetowej, odwiedzający staje się użytkownikiem (zwanym dalej „użytkownikiem”) i oznacza pełną, całkowitą i bezwarunkową akceptację każdego z WARUNKÓW KORZYSTANIA zawartych w niniejszym dokumencie, ważne i skuteczne jak każda pisemna i podpisana umowa.
Ich przestrzeganie i przestrzeganie będą egzekwowane wobec każdej osoby uzyskującej dostęp, przeglądającej lub korzystającej ze strony internetowej.
Jeśli nie zgadzasz się z określonymi warunkami, nie otwieraj ich, nie przeglądaj ani nie używaj ich.

 

II. CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU I JEGO ZMIANA

Niniejszy dokument reguluje dostęp, nawigację i korzystanie ze strony internetowej, bez uszczerbku dla faktu, że 24Genetics zastrzega sobie prawo do zmiany warunków wymaganych do jej dostępu lub użytkowania bez wcześniejszego powiadomienia.
Modyfikacje warunków niniejszego dokumentu będą publikowane w takiej samej formie, w jakiej się pojawiają, lub za pośrednictwem dowolnego rodzaju komunikacji skierowanej do użytkowników.
Tymczasowa ważność tego dokumentu zbiega się zatem z momentem jego ujawnienia, aż do jego całkowitej lub częściowej modyfikacji, kiedy to zmodyfikowany dokument zacznie obowiązywać.
Dostęp, przeglądanie i korzystanie z serwisu po wejściu w życie modyfikacji lub zmian oznacza akceptację.
Ponieważ niniejsze WARUNKI UŻYTKOWANIA podlegają zmianom i aktualizacjom, wersja opublikowana przez 24Genetics może być inna za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, dlatego użytkownik musi zapoznać się z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA za każdym razem, gdy wchodzi na stronę internetową.

 

III. UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA

24Genetics (w celu identyfikacji patrz INFORMACJA PRAWNA), jako podmiot odpowiedzialny za serwis i dostawca usługi oferowanej za pośrednictwem tego serwisu, oferuje Użytkownikom USŁUGĘ UŻYTKOWNIKA, dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 6, w które zwróci należytą uwagę na wszelkie zapytania, reklamacje i sugestie zgłoszone w związku ze świadczeniem tej usługi.
W szczególności kanałem komunikacji będzie następujący adres e-mail: info@galaxydna.com
24Genetics odpowie na otrzymane skargi lub zapytania w możliwie najkrótszym czasie.

 

IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ DO STRONY INTERNETOWEJ I JEJ TREŚCI

24Genetics jest właścicielem lub, w zależności od przypadku, posiada odpowiednie licencje dotyczące praw do korzystania z własności intelektualnej i przemysłowej strony internetowej, a także wszystkich treści na niej oferowanych, w tym między innymi samej platformy, teksty, fotografie lub ilustracje, logo, znaki towarowe, grafiki, projekty, interfejsy lub wszelkie inne informacje lub treści i usługi dostępne za ich pośrednictwem.
W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że dostęp, przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej przez użytkownika oznacza zrzeczenie się, transmisję, licencję lub całkowite lub częściowe przeniesienie wspomnianych praw przez 24Genetics. Wchodząc na stronę użytkownik nabywa prawo do korzystania z treści i/lub usług strony internetowej w zakresie krajowym i wyłącznie w celu korzystania z dobrodziejstw usługi zgodnie z niniejszym dokumentem.
Odniesienia do znaków towarowych lub nazw handlowych lub innych znaków wyróżniających, będących własnością 24Genetics lub osób trzecich, implikują zakaz ich używania bez zgody 24Genetics lub ich prawowitych właścicieli. W żadnym momencie, chyba że 24Genetics wyraźnie określi inaczej na piśmie, dostęp, przeglądanie lub korzystanie ze strony internetowej lub jej zawartości nie daje użytkownikowi żadnych praw do znaków wyróżniających w niej zawartych.
Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do zawartości serwisu są zastrzeżone, a w szczególności zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, publiczne komunikowanie, udostępnianie, przekształcanie lub rozpowszechnianie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części zawartych w nich treści, do celów publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody 24Genetics lub, w stosownych przypadkach, właściciela odpowiednich praw.
Podobnie zabrania się usuwania lub manipulowania oznaczeniami praw autorskich lub innymi informacjami, które identyfikują posiadaczy praw do zawartości witryny, a także technicznych urządzeń zabezpieczających, cyfrowych odcisków palców lub jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających lub informacji w nich zawartych.

 

V. HIPERŁĄCZA

A) Hiperłącza do strony internetowej 24Genetics na innych platformach i stronach internetowych lub w sieciach społecznościowych.
Utworzenie hiperłącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji między 24Genetics a właścicielem strony internetowej, na której zostało utworzone, ani akceptacji i zatwierdzenia przez 24Genetics treści lub usług tego ostatniego.
Użytkownicy i ogólnie osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącza między swoją stroną internetową a niniejszą stroną, muszą przestrzegać następujących zasad:
1.) Uprzednia zgoda 24Genetics nie jest wymagana, gdy hiperłącze umożliwia jedynie dostęp do strony głównej, tak aby nie odtwarzała jej w żaden sposób. Każda inna forma hiperłącza wymaga pisemnej zgody 24Genetics.
2. Zabronione są hiperłącza do stron zawierających motywy, nazwy, materiały, informacje lub treści, które są nielegalne, nielegalne, zniesławiające lub sprzeczne z dobrymi obyczajami lub ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym lub które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.
3.) Żadne ramki nie będą tworzone na tej stronie internetowej lub na tej stronie internetowej.
4th) Nie należy składać żadnych fałszywych, niedokładnych lub obraźliwych oświadczeń lub wskazówek dotyczących tej witryny internetowej lub dostarczanych przez nią treści, ani też o 24Genetics, jej dyrektorach, pracownikach, współpracownikach lub osobach związanych z witryną z jakiegokolwiek powodu lub o jej użytkownikach.
5th) Nie może być stwierdzone ani sugerowane, że 24Genetics autoryzował hiperłącze lub że nadzorował lub zakładał w jakikolwiek sposób treści oferowane lub udostępniane na stronie internetowej, na której znajduje się hiperłącze.
6) Z wyjątkiem tych znaków, które stanowią część samego hiperłącza, strona internetowa, na której znajduje się hiperłącze, nie może zawierać żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej, nazwy, logo, sloganu ani żadnych innych znaków wyróżniających należących do 24Genetics. W związku z tym hiperłącze może zawierać tylko to, co jest absolutnie niezbędne do zidentyfikowania miejsca docelowego hiperłącza.
Podobnie 24Genetics może udostępniać użytkownikom, za pośrednictwem różnych narzędzi i aplikacji, linki, które umożliwiają użytkownikom dostęp do witryny z różnych stron. Umieszczenie tych linków ma na celu wyłącznie ułatwienie użytkownikom dostępu do strony internetowej.
Utworzenie tych linków nie oznacza istnienia jakiegokolwiek związku między 24Genetics a właścicielem, producentem lub dystrybutorem platformy, na której znajduje się link, ani akceptacji i zatwierdzenia przez tego pierwszego treści lub usług na platformach, które przekierowują, będąc właścicielem, producentem lub dystrybutorem wyłącznie za nie odpowiedzialnym.
W żadnym wypadku 24Genetics nie udostępnia Facebookowi, Instagramowi, Linkedin, Youtube ani żadnej innej sieci społecznościowej, która może być włączona do strony internetowej, żadnych danych osobowych dotyczących jej użytkowników, a jej jedynym celem jest cel określony w niniejszym dokumencie, jak również w PRYWATNOŚCI POLITYKA serwisu. W tym sensie wszystkie informacje, które użytkownik chce przekazać tym platformom, będą na jego własną odpowiedzialność, a 24Genetics nie będzie interweniować w ten proces.
Aktywacja i korzystanie z tych linków może wiązać się z identyfikacją i uwierzytelnieniem użytkownika (za pomocą loginu lub hasła) na odpowiednich platformach, całkowicie zewnętrznych w stosunku do strony internetowej i poza kontrolą 24Genetics. Uzyskując dostęp do sieci zewnętrznych, użytkownik wchodzi do środowiska niekontrolowanego przez 24Genetics, za które 24Genetics nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia bezpieczeństwa tych środowisk.
Ponieważ 24Genetics nie ma kontroli nad treścią hostowaną na takich kanałach, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że 24Genetics nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi, do których Użytkownik może uzyskać dostęp na takich stronach, ani za treści, produkty, usługi, reklamy lub inne materiały dostępne na takie witryny. Z tego powodu użytkownik musi zachować szczególną ostrożność przy ocenie i wykorzystywaniu informacji, treści i usług istniejących w połączonych kanałach oraz informacji użytkownika lub osób trzecich, które chce udostępnić w tych kanałach.

B) Hiperłącza utworzone na stronie 24Genetics do innych stron internetowych.
Serwis może wyświetlać linki do innych stron internetowych za pomocą różnych przycisków, linków, banerów, treści osadzonych itp.
24Genetics informuje, że te strony internetowe są bezpośrednio zarządzane przez strony trzecie, więc 24Genetics nie ma uprawnień ani środków, ludzkich lub technicznych, aby z wyprzedzeniem poznać, kontrolować lub zatwierdzać wszystkie informacje, treści, produkty lub usługi dostarczane przez inne platformy, do których prowadzą linki można ustalić ze strony internetowej.
W związku z tym 24Genetics nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt związany z jakąkolwiek platformą lub stroną internetową, do której można utworzyć link ze strony internetowej. W szczególności i tytułem przykładu, a nie ograniczenia, 24Genetics nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za swoje działanie, dostęp, dane, informacje, pliki, jakość i niezawodność swoich produktów i usług, własne linki i/lub jakąkolwiek zawartość, ogólnie; ani wirusów lub innych szkodliwych elementów, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym użytkownika lub w jego dokumentach lub plikach.
Jeśli użytkownicy mają rzeczywistą wiedzę, że działania prowadzone za pośrednictwem tych stron internetowych osób trzecich są nielegalne lub naruszają moralność i/lub porządek publiczny, muszą niezwłocznie powiadomić 24Genetics, aby mogło przystąpić do wyłączenia łącza dostępu do nich.
W każdym przypadku ustanowienie jakiegokolwiek linku ze strony internetowej do innej strony internetowej nie oznacza, że ​​istnieje jakikolwiek rodzaj relacji, współpracy lub zależności między 24Genetics a osobą odpowiedzialną za zewnętrzną stronę internetową.
Takie hiperłącza nie stanowią również żadnej sugestii ani rekomendacji ze strony 24Genetics.

 

VI. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego korzystania ze strony i jej zawartości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i niniejszego dokumentu, a także zgodnie z zasadami współżycia, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz zgodnie z zawiadomieniami i instrukcje, które zostały mu przekazane, za pośrednictwem tego dokumentu lub dowolnego innego miejsca w treści, z której składa się strona.
W związku z tym nie jest dozwolone (a zatem konsekwencje będą ponosić wyłączna odpowiedzialność użytkownika) uzyskiwania dostępu do witryny lub korzystania z niej w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, niezależnie od tego, czy mają one cel ekonomiczny, czy też nie.
W szczególności i bez tego, aby poniższa lista była wyczerpująca, a jedynie ilustracyjna, zabrania się:
– Korzystać ze strony internetowej i jakiejkolwiek jej zawartości w celach lub ze skutkami niezgodnymi z prawem, zabronionymi przez niniejszy dokument lub obowiązujące prawo.
– Korzystania z serwisu w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenia, przerwy, niesprawności lub usterki w jego działaniu lub w komputerze osoby trzeciej.
– Korzystać z Serwisu w celu przesyłania, instalowania lub publikowania jakichkolwiek wirusów, złośliwego kodu lub innych szkodliwych programów lub plików
– Korzystania z serwisu w sposób, który stanowi naruszenie praw 24Genetics lub jakiejkolwiek osoby trzeciej lub może spowodować - bezpośrednio lub pośrednio - wszelkiego rodzaju szkody lub szkody
– Korzystać z witryny do przesyłania lub publikowania materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, rasistowskim, wulgarnym, oczerniającym, pornograficznym, obscenicznym lub grożącym lub mogącym powodować irytację dla dowolnej osoby
– Korzystać z serwisu w sposób niezgodny z prawem, wbrew dobrej wierze, dobrym obyczajom i porządkowi publicznemu.
– Uzyskiwanie dostępu do witryny lub wchodzenie w interakcję z witryną pod fałszywą tożsamością, podszywanie się pod osobę trzecią, korzystanie z profilu lub wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które mogą prowadzić do nieporozumień co do tożsamości pochodzenia wiadomości
– Uzyskać nieautoryzowany dostęp do jakiejkolwiek części strony internetowej, innych systemów lub sieci z nią połączonych, dowolnego serwera 24Genetics, poprzez hakowanie lub fałszerstwo, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny nielegalny sposób
– Łamać lub próbować naruszać środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania witryny internetowej lub jakiejkolwiek sieci połączonej z witryną internetową lub środków bezpieczeństwa lub ochrony nieodłącznie związanych z treściami hostowanymi na witrynie internetowej
– Podejmowania jakichkolwiek działań, które powodują nieproporcjonalne lub niepotrzebne obciążenie infrastruktury strony internetowej lub systemów lub sieci 24Genetics, a także systemów i sieci podłączonych do strony; oraz
– Wprowadzanie danych, które są ewidentnie fałszywe.
Naruszenie któregokolwiek z powyższych obowiązków przez użytkownika może skutkować podjęciem przez 24Genetics odpowiednich środków chronionych prawem oraz w wykonaniu swoich praw lub obowiązków, a także może doprowadzić do usunięcia lub zablokowania konta naruszającego użytkownika , bez możliwości odszkodowania dla użytkownika za powstałe szkody.
24Genetics zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści, wpisów lub komentarzy, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, w tym między innymi naruszające godność osoby, dyskryminujące, rasistowskie, ksenofobiczne, sprzeczne z młodością lub dzieciństwa, pornografii lub bezpieczeństwa publicznego.
W żadnym wypadku 24Genetics nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem forów, czatów lub innych narzędzi umożliwiających uczestnictwo.

 

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

24Genetics oświadcza, że ​​podjął wszelkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i stanu techniki, w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i zminimalizowania błędów systemowych, zarówno z technicznego punktu widzenia, jak i w zakresie publikowanych treści, jako a także w celu uniknięcia istnienia i transmisji wirusów i innych składników szkodliwych dla systemów komputerowych użytkowników.
Jednak w każdym przypadku 24Genetics nie może zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za:
– pełną prawdziwość, dokładność, rzetelność, użyteczność i aktualność absolutnie wszystkich treści serwisu;
– dostępność i ciągłość działania serwisu, tj. brak przerw lub błędów w dostępie do serwisu;
– awarie lub rozłączenia w sieciach telekomunikacyjnych, które powodują zawieszenie, anulowanie lub przerwanie świadczenia usługi portalu podczas świadczenia tego samego lub o wcześniejszym charakterze; żadna z
– brak wirusów, robaków lub innych szkodliwych elementów komputera (użytkownik jest odpowiedzialny za dostępność odpowiednich narzędzi do wykrywania i dezynfekcji szkodliwych programów komputerowych).
W konsekwencji, tytułem podsumowania, 24Genetics nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za: (i) ciągłość działania serwisu, dostępność do niego dostępu oraz dobrą jakość jego działania; (ii) brak błędów w treści serwisu; (iii) brak wirusów lub innych szkodliwych elementów na stronie internetowej lub na serwerze, który ją dostarcza; (iv) nienaruszalność strony internetowej lub niemożność naruszenia przyjętych dla niej środków bezpieczeństwa; (v) brak użyteczności lub wydajności zawartości serwisu; (vi) szkody wyrządzone sobie lub osobie trzeciej przez jakąkolwiek osobę, która narusza warunki, zasady i instrukcje ustanowione przez 24Genetics; oraz (vi) spełnienie oczekiwań użyteczności, jakie użytkownicy mogli przypisać stronie i jej zawartości.
24Genetics zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie tylu zmian i modyfikacji, jakie uzna za wygodne i niezbędne dla strony internetowej, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

 

VIII. ZAWIESZENIE SERWISU JAKO SANKCJA

24Genetics zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmodyfikowania, ograniczenia lub przerwania, tymczasowo lub na stałe, dostępu, nawigacji, użytkowania, hostingu lub pobierania treści lub korzystania z usług witryny, z lub bez wcześniejszego powiadomienia, użytkownikom, którzy naruszają którekolwiek z postanowień wyszczególnionych w niniejszym dokumencie, bez możliwości dochodzenia przez użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
IX. MODYFIKACJA STRONY INTERNETOWEJ I CZAS TRWANIA TEGO SAMEGO
24Genetics zastrzega sobie prawo do modyfikacji prezentacji, konfiguracji i zawartości serwisu bez uprzedzenia.
Podobnie 24Genetics może zakończyć, zawiesić lub przerwać, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, dostęp do zawartości strony internetowej, bez możliwości żądania przez użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania. Po takim rozwiązaniu obowiązują zakazy korzystania z treści zawarte w niniejszym dokumencie.

 

X. NIEWAŻNOŚĆ KLAUZUL
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części przez jakikolwiek sąd, trybunał lub właściwy organ administracyjny, taka nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu.

 

XI. JURYSDYKCJA
W przypadku jakichkolwiek pytań, które mogą się pojawić w związku z interpretacją, stosowaniem i przestrzeganiem niniejszych WARUNKÓW KORZYSTANIA Z Witryny, a także w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z lub związanych z witryną, 24Genetics i użytkownik wyrażają zgodę na skierowanie do Sądu i Trybunały miasta Madrytu (Hiszpania), wyraźnie zrzekając się wszelkiej innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.

 

XII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Niniejsze WARUNKI KORZYSTANIA podlegają prawu hiszpańskiemu.

 

XIII. ADRES KONTAKTOWY
W celu uzyskania wyjaśnień dotyczących niniejszych warunków użytkowania lub jakichkolwiek innych aspektów, użytkownik ma do dyspozycji następujące adresy:
Siedziba „24GENETICS, SL”: Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt (CP 28046).
Adres e-mail: info@galaxydna.com
Wsparcie telefoniczne: +34 910 059 099

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://galaxydna.com/legal-es/#section|1

OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Niniejszy dokument odnosi się wyłącznie do danych osobowych o charakterze ogólnym, ponieważ o szczególnej ochronie danych genetycznych mówi dokument „OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH”, który jest również wyświetlany na stronie internetowej.
„24GENETICS, SL” (dalej 24Genetics), który jest właścicielem strony internetowej www.galaxydna.com, na której działa pod nazwą handlową i marką „GalaxyDNA”, zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe są chronione i nie nadużywane, ściśle podlegające przepisom Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych obowiązujących przepisów.
W szczególności chcielibyśmy podkreślić cztery podstawowe aspekty naszej polityki prywatności:

i terminów, a, w 24Genetics działa DELEGAT OCHRONY DANYCH (zwany dalej DPD), który jest odpowiedzialny za zapewnienie ścisłej zgodności ze wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, doradzając nam i nadzorując wszystkie przeprowadzane przez nas przetwarzanie. Ponadto DPD jest do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

druga, w 24Genetics podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapobiegać cyberatakom. Gdyby jednak doszło do naruszenia naszego bezpieczeństwa, które miałoby wpływ na Twoje dane osobowe, niezwłocznie powiadomimy HISZPAŃSKĄ AGENCJĘ OCHRONY DANYCH, aby pomóc nam w zarządzaniu incydentem, a Ciebie, jeśli sytuacja jest poważna. W każdym razie uważamy, że najskuteczniejszym i najbardziej ostatecznym środkiem przeciwdziałania temu ryzyku nie jest posiadanie na naszej stronie danych genetycznych naszych klientów, tak aby w przypadku cyberataku nie można było znaleźć żadnego śladu takich danych.

Po trzecie, w celu świadczenia Ci naszych usług czasami zlecamy podwykonawstwo wyspecjalizowanym firmom (np. firmom kurierskim), które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu rozwijania swojej pracy. W każdym przypadku stosujemy rygorystyczny proces wyboru dostawców, aby zapewnić, że wszyscy nasi dostawcy ściśle przestrzegają przepisów o ochronie danych.

Czwarty, jeśli zlecona przez Ciebie usługa wymaga przesłania firmie próbki DNA, informujemy, że od momentu dotarcia do nas zostaje ona zakodowana, dzięki czemu próbka biologiczna zostanie poddana procesowi kodowania lub dysocjacji: Twoje dane osobowe nie zostaną związane z próbką, ponieważ informacje, które Cię identyfikują, zostaną zastąpione lub odłączone za pomocą systemu wykorzystującego unikalny kod kreskowy. Umożliwi to jedynie należycie upoważnionemu personelowi 24Genetics powiązanie próbki śliny i uzyskanych z niej informacji genetycznych z kontem klienta GalaxyDNA, dzięki czemu tylko odpowiednio upoważniony personel 24Genetics będzie miał dostęp do relacji między twoją próbką biologiczną, twoim DNA i informacje uzyskane z jego przetwarzania oraz kod nadawany każdorazowo. W każdym razie personel 24Genetics, który uzyskuje dostęp do Twoich danych genetycznych w ramach wykonywania swoich funkcji, będzie podlegał stałemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
W związku z tym tylko należycie upoważniony personel 24Genetics może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i wyników Twoich badań genetycznych. I tylko za Twoją wyraźną pisemną zgodą takie dane mogą być udostępniane osobom trzecim.
Ponadto Twoje wyniki i mapa genetyczna nie są publikowane online, nie przechowujemy informacji na naszej stronie internetowej, a co za tym idzie nie są dostępne dla żadnego hakera (w celu zapoznania się z naszą polityką prywatności danych genetycznych odwiedź naszą stronę internetową: https: //galaxydna.com/genetic-data-protection/). Po ustaleniu tych podstawowych przesłanek, w niniejszym dokumencie przystąpimy do wyjaśnienia, kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie podanych danych osobowych, nieobowiązkowy charakter ich podania, pochodzenie przetwarzanych danych osobowych, cel, w jakim podane przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane oraz które z podstawowych danych użytkownika będą przetwarzane, jak długo, na jakiej podstawie 24Genetics jest uprawniona do przetwarzania tych danych, reżim jego komunikacji z osobami trzecimi, odpowiedzialność użytkownika za poprawność podanych danych, prawa użytkownika w zakresie ochrony danych, ochrony przekazanych danych osobowych i możliwości możliwość wprowadzania zmian do niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Przekazując nam swoje dane osobowe i korzystając z naszej strony internetowej, rozumiemy, że zapoznałeś się i zrozumiałeś warunki związane z ujawnianymi informacjami o ochronie danych osobowych, wyrażając na to zgodę.
24Genetics jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, zarówno krajowych, jak i europejskich, wyłącznie w celu przetwarzania Twoich danych w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty.

 

I. POCHODZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą.

 

II. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z postanowieniami art. 11 Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów informujemy, że dane osobowe, które możesz podać podczas korzystania z serwisu www.galaxydna.com (dalej strona internetowa) będą przetwarzane przez „24GENETICS, SL” (dalej 24Genetics), z siedzibą w Madrycie, Paseo de la Castellana, n.º 95, Planta 28 (CP 28046), z Identyfikacją Podatkową numer B-8693812 i zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Madrytu w tomie 28370, folio 116, strona M-51931; oraz z adresem e-mail info@galaxydna.com

 

 

III. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Podobnie, jak już wspomnieliśmy, 24Genetics wyznaczyło DELEGATA OCHRONY DANYCH (dalej IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie, że Twoje dane są odpowiednio traktowane. Ponadto, jeśli chcesz skomentować, zasugerować lub zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: DPD@galaxydna.com

 

IV. CELE PRZETWARZANIA, W JAKIM WYKORZYSTYWANE SĄ DANE OSOBOWE I ZBIERANE DANE PODSTAWOWE
Głównym powodem, dla którego zbieramy Twoje dane osobowe, jest ułatwienie i ulepszenie świadczonych przez nas usług.
Ten główny powód dzieli się na sześć innych, bardziej szczegółowych celów, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które są następujące:
1.ª) Aby zarządzać tworzeniem konta użytkownika: aby móc korzystać z usługi, wnioskodawca musi założyć konto i zidentyfikować się jako użytkownik, ponieważ konto umożliwia telematyczne przetwarzanie zarówno zamówienia usługi, jak i płatności wynikających ze świadczenia takiej usługi. W każdym przypadku, poprzez sekcję „Moje konto”, znajdującą się w nagłówku „Zaloguj się” w górnym menu strony internetowej, możesz w dowolnym momencie zmodyfikować podane przez siebie dane osobowe;
2.ª) Zarządzaj Centrum pomocy: celem tego jest zaoferowanie Ci jak najlepszej uwagi i pomocy, ponieważ za jego pośrednictwem i w każdej chwili możesz zgłosić wszelkie swoje wątpliwości, uwagi, sugestie lub incydenty związane ze świadczoną przez nas usługą. W konsekwencji pozwala nam analizować prośby o informacje, sugestie i skargi klientów w celu ich zarządzania i rozwiązania.
3.) W celu prowadzenia działań marketingowych: wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci nowości, produkty i promocje związane z GalaxyDNA. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie. Aby to zrobić, po prostu kliknij link „anuluj subskrypcję” zawarty w dowolnej wiadomości.
4) Usprawnienie usługi: w 24Genetics nieustannie pracujemy nad ulepszaniem aplikacji i strony internetowej, dlatego przeprowadzamy testy, badania i opracowania analityczne oraz opracowujemy nowe produkty, które w efekcie poprawiają jakość obsługi. Zdarza się jednak, że taka praca często wymaga użycia osobistych danych użytkownika. Dlatego dane te pozwalają nam zoptymalizować stronę, uczynić ją bardziej funkcjonalną i dostosować ją do Twoich potrzeb.
5. Zapobieganie oszustwom: przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest również niezbędne w celu zapobiegania potencjalnym oszustwom wobec nich oraz wobec 24Genetics, co umożliwia wdrożenie środków, które czynią naszą Platformę bezpiecznym miejscem.
6.) Zapoznaj się z opinią użytkownika na temat GalaxyDNA: Bardzo przydatne jest dla nas poznanie Twojej opinii na temat GalaxyDNA, aby móc podejmować strategiczne decyzje, które czynią z nas firmę zgodną z zainteresowaniami i obawami naszych użytkowników. Dlatego czasami możemy poprosić Cię o wypełnienie prostej ankiety, aby dowiedzieć się, jak nas postrzegasz. Należy jednak pamiętać, że interesuje nas jedynie zapoznanie się z opinią naszych użytkowników w sposób ściśle statystyczny. Dlatego, gdy otrzymamy Twoją opinię, dokonamy jej anonimizacji, to znaczy, że Twoje odpowiedzi będą kojarzone tylko z kodem. Następnie przekażemy anonimowe informacje podmiotowi, który pomoże nam przeprowadzić te badania, aby mógł je przeanalizować wraz z opiniami wielu innych użytkowników, a tym samym mógł opracować badanie statystyczne dotyczące wizerunku i postrzegania, jakie użytkownicy mają na temat GalaktykaDNA. Oczywiście nie musisz wyrażać nam swojej opinii, jeśli nie chcesz.
Aby być jeszcze bardziej precyzyjnym, wymienimy teraz podstawowe dane, które od Ciebie zbieramy, podając konkretne cele, dla których je przetwarzamy:
– E-mail: za jego pośrednictwem możemy komunikować się z użytkownikiem i informować go o nowościach i aktualizacjach serwisu. W każdym przypadku użytkownik zawsze ma możliwość wypisania się ze swojego profilu użytkownika, zarówno w przypadku otrzymywania ogólności naszych e-maili, jak i wyłącznie w niektórych komunikatach.
– Imię i nazwisko lub nazwa firmy, a także NIF: tymi danymi możemy fakturować nasze usługi. Ma to również na celu umożliwienie nam należytego przestrzegania wszystkich prawnych (np. wynikających z ustawy 10/2010 o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) i podatkowych, które mają zastosowanie do takich płatności.
– Adres pocztowy, fiskalny i, w stosownych przypadkach, adres socjalny: jego przetwarzanie jest niezbędne do celów podatkowych i logistycznych.
– Numer telefonu kontaktowego: jest to wygodne, aby mieć lepszą komunikację, a tym samym móc zaoferować spersonalizowaną uwagę.
– Dane dotyczące płatności: te dane są niezbędne do realizacji transakcji z wykorzystaniem naszych usług.
W związku z tym należy zauważyć, że stosowane przez nas środki płatnicze to:
+ Karta debetowa lub kredytowa: w sieci korzystamy z bramki płatniczej STRIPE. Polityka prywatności tej platformy jest publiczna i można ją sprawdzić tutaj: https://stripe.com/es/privacy
+ Przelew bankowy: ten sposób płatności wymaga przesłania nam potwierdzenia przelewu na wskazany adres e-mail. Każdy z wysłanych paragonów jest traktowany zgodnie z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI i jest niszczony po dotarciu przelewu na przypisane konto bankowe. Serwis w żadnym wypadku nie przechowuje takich informacji.
+ PayPal: użytkownik, który ją wybierze, zostaje przekierowany na platformę PayPal i do jej bezpiecznego środowiska. 24Genetics nie zarządza żadnymi danymi w ramach tej platformy. Więcej informacji na temat polityki prywatności PayPal: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES
– Identyfikator śledzenia, przy użyciu oprogramowania śledzącego: Zasadniczo każdemu z naszych użytkowników przypisywany jest identyfikator śledzenia, który pomaga nam zrozumieć, jak zachowujesz się podczas przeglądania naszej witryny. Dane te pomagają nam poprawić komfort użytkowania i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
– Numer KIT: jest to etykieta, którą klient przyklei na próbce DNA (w przypadku gdy zlecona usługa wymaga jej przesłania), a także na dokumentach, które do nas ma wysłać i które użytkownik zachowuje dla siebie.
– Numer zamówienia: jest to numer, za pomocą którego identyfikujemy każde zamówienie użytkownika.

 

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych użytkownika przez 24Genetics odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w tym celu przez użytkownika. Zgoda ta może zostać wycofana przez zainteresowaną stronę w dowolnym momencie, przy czym w przypadku jej cofnięcia cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniej przeprowadzonego przetwarzania.
Podstawą prawną jest również to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania podpisanej przez Ciebie umowy.
I wreszcie, że przetwarzanie jest również niezbędne do zaspokojenia uzasadnionych interesów realizowanych przez 24Genetics.
W odniesieniu do tej ostatniej podstawy prawnej, przystępujemy do określenia, jakie są te prawnie uzasadnione interesy 24Genetics, w zależności od celu, do którego dąży:
1.) W celu świadczenia Usługi: wykorzystanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania wiążącej nas z Tobą umowy. W przeciwnym razie nie będziesz mógł korzystać z usługi.
2) W celu prowadzenia działań marketingowych: będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do przesyłania Ci wiadomości, ofert i promocji w oparciu o Twój profil, ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę. Przesyłane przez nas komunikaty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, SMS-em, aplikacjami itp. Pamiętaj, że w każdym przypadku możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania tych spersonalizowanych komunikatów.
3.) Poprawić nasz serwis: uważamy, że w 24Genetics mamy prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu testów, badań i analiz, które poprawiają jakość naszego serwisu, pozwalają nam uczynić go bardziej funkcjonalnym i dostosować go do Twoich potrzeb. Naszym zdaniem ten zabieg również przynosi bezpośrednie korzyści, ponieważ będziesz mógł cieszyć się usługą, która dokładniej odpowiada Twoim potrzebom.
4) Aby zapobiec oszustwom: rozumiemy również, że 24Genetics ma uzasadniony interes w zapobieganiu potencjalnym oszustwom związanym z usługą. Takie traktowanie jest pozytywne dla 24Genetics, a także dla Ciebie, ponieważ pozwoli nam na stosowanie procedur, które starają się uniknąć nieuczciwego korzystania z usługi.
5. Aby zapoznać się z Twoją opinią na temat GalaxyDNA: uważamy, że mamy uzasadniony interes w poznaniu Twojego postrzegania GalaxyDNA, ponieważ pozwoli nam to na podejmowanie strategicznych decyzji dostosowanych do potrzeb i obaw wszystkich naszych użytkowników.

 

 

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH (PRZEKAZYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA)
Podane przez użytkownika dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi lub gdy użytkownik wyraźnie zaakceptował ich komunikację.
Jeśli chodzi o pierwszą okoliczność, należy zauważyć, że w niektórych przypadkach konieczne jest, abyśmy przekazali informacje, które podałeś, współpracującym z 24Genetics firmom, aby móc świadczyć żądaną usługę. Na przykład firmy kurierskie lub dostawcy zewnętrzni, którzy pomagają nam w różnych kwestiach związanych z usługami.
Te strony trzecie mają dostęp tylko do danych osobowych, których ściśle potrzebują w celu prowadzenia współpracy. Dlatego ilość i rodzaj danych osobowych, które im udostępniamy, jest minimalny: ogranicza się do tego, co niezbędne. W każdym przypadku zapewniamy, że działają w sposób poufny i uczciwy oraz w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W tym celu wymagamy od nich zawarcia z nami określonych umów regulujących wykorzystanie przez nich danych osobowych użytkowników.

 

VII. KRYTERIA STOSOWANE DO OKREŚLENIA OKRESU PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim ich potrzebujemy, aby móc je wykorzystać w celu, w jakim zostały zebrane, oraz zawsze zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.
W każdym przypadku, jeśli skorzystasz z prawa do usunięcia i/lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 24Genetics będzie odpowiednio blokować informacje, nie dając im żadnego wykorzystania, podczas gdy może to być konieczne do dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko nim lub może pociągnąć wobec nich jakąś odpowiedzialność sądową, prawną lub umowną za ich przetwarzanie, którą należy się zająć i dla której konieczne jest ich odzyskanie.
Ponadto, jak już wspomniano, okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od każdego z celów, dla których je wykorzystujemy. Następnie poinformujemy Cię, jak długo lub do jakiego czasu będziemy przechowywać Twoje dane w odniesieniu do każdego z celów wskazanych powyżej:
1.º) Świadczenie usługi: będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do momentu, gdy zdecydujesz się zaprzestać korzystania z naszego serwisu, w przypadku czego musisz usunąć swoje konto użytkownika. Dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu. Pamiętaj, że jeśli istnieje jakikolwiek nierozwiązany problem związany z usługą, postaramy się go rozwiązać, zanim będziesz mógł zrezygnować z subskrypcji.
2.ª) Działania marketingowe: będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, dopóki nie poprosisz nas o zaprzestanie tego, niezależnie od tego, czy nadal korzystasz z naszej usługi, czy zrezygnowałeś z subskrypcji. Pamiętaj, że możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania spersonalizowanych wiadomości, ofert i promocji w dowolnym momencie: wystarczy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” zawarte w dowolnej z naszych wiadomości.
3.) Poprawa usług i informacje zwrotne na temat GalaxyDNA: będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, dopóki nie zdecydujesz się zaprzestać korzystania z naszej usługi, usuwając Twoje konto użytkownika. Dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.
4) Zapobieganie oszustwom: podobnie jak w poprzednim przypadku, będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do momentu, gdy zdecydujesz się zaprzestać korzystania z naszego serwisu, w związku z czym musisz również usunąć swoje konto użytkownika. Dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji, będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

 

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH
Użytkownik może wysłać e-mail na adres info@galaxydna.com, dołączając kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w dowolnym momencie i bezpłatnie (chyba że wniosek jest oczywiście bezzasadny lub nadmierny), w celu skorzystania z następujących praw:
Prawo dostępu: prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą, a jeśli tak, prawo do uzyskania informacji o jego konkretnych przetwarzanych danych osobowych i we wszystkich sprawach, o których mowa w poprzednich akapitach.
Prawo do sprostowania: prawo do poprawiania i uzupełniania niedokładnych i niekompletnych danych osobowych.
Prawo do usunięcia: prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki od administratora usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że zachodzi którakolwiek z okoliczności przewidzianych w przepisach o ochronie danych (w tym, że osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę, która była przetwarzanie takich danych, a zgoda ta nie jest oparta na innej podstawie prawnej).
Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, gdy spełniony jest jeden z warunków przewidzianych w przepisach o ochronie danych (m.in. gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, przez okres pozwalający administratorowi zweryfikować prawdziwość danych).
Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych przez administratora w następujących przypadkach: gdy jego dane są przetwarzane na podstawie misja interesu publicznego lub uzasadniony interes, w tym profilowanie; a celem przetwarzania jest marketing bezpośredni, w tym również ww. profilowanie.
Prawo do przenoszenia: prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, które dostarczył administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, oraz do przesłania ich innemu administratorowi bez uniemożliwienia mu tego przez administratora, któremu je udostępnił, o ile przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy. Prawo to ze swej natury nie ma jednak zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: możesz złożyć skargę do HISZPAŃSKIEJ AGENCJI OCHRONY DANYCH, zwłaszcza gdy nie jesteś zadowolony z odpowiedzi 24Genetics na realizację Twoich praw.

 

 

IX. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Odwiedzenie serwisu nie oznacza, że ​​użytkownik jest zobowiązany do podania jakichkolwiek informacji o sobie. Jednak możliwość skorzystania z niektórych usług dostępnych w serwisie jest uzależniona od wypełnienia formularzy wymagających podania danych osobowych.
Dane wymagane w różnych formularzach na stronie internetowej są niezbędne do świadczenia żądanych usług. Odmowa ich świadczenia może skutkować niemożliwością należytego świadczenia takich usług.
Podobnie niektóre funkcje sieci zależą od tego, czy upoważnisz do przetwarzania swoich danych osobowych.

 

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że dane przekazane 24Genetics są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne. W tym celu użytkownik będzie odpowiedzialny za prawdziwość wszystkich przekazywanych przez siebie danych i musi aktualizować dostarczone informacje w taki sposób, aby odpowiadały jego rzeczywistej sytuacji.
Podobnie, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne informacje dostarczone za pośrednictwem strony internetowej oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które może to spowodować dla 24Genetics lub osób trzecich.

 

XI. OCHRONA PODANYCH DANYCH OSOBOWYCH
24Genetics będzie przez cały czas traktować dane użytkownika w sposób absolutnie poufny i dochować wobec nich obowiązkowego obowiązku zachowania tajemnicy, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, podejmując w tym celu niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych i uniknąć ich zmiany, utraty, nieuprawnionego dostępu lub przetwarzania, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na które są narażeni.

 

XII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
24Genetics zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI w celu dostosowania jej do nowych przepisów, które mogą się pojawić lub gdy nastąpią jakiekolwiek zmiany w procedurach przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku 24Genetics opublikuje zmiany w swojej Polityce Prywatności na stronie internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wdrożeniem, abyś mógł wiedzieć, w jaki sposób zamierzamy wykorzystać Twoje dane osobowe, zanim zaczniemy to robić.
Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI, możesz skontaktować się z 24Genetics pod adresem: DPD@galaxydna.com

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://galaxydna.com/legal-es/#section|2

OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH

 

„24GENETICS, SL” (dalej 24Genetics), który jest właścicielem strony internetowej www.galaxydna.com, która działa pod nazwą handlową i marką „GalaxyDNA”, gwarantuje ochronę Twoich osobistych danych genetycznych, ściśle z zastrzeżeniem przepisów ustawy 14/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. o badaniach biomedycznych oraz uzupełniających przepisy ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (dla naszej ogólnej polityki prywatności lub ogólnej ochrony danych osobowych , wpisz dokument zamieszczony na stronie GalaxyDNA: „OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI”).
Po podjęciu tego fundamentalnego zobowiązania, w niniejszym dokumencie poinformujemy Cię o miejscu, w którym zostanie przeprowadzona Twoja analiza DNA (jeśli zleciłeś tę usługę), tożsamości osób, które będą miały dostęp do Twoich wyników (jeśli będą) lub do Twoje dane genetyczne (jeżeli bezpośrednio dostarczyłeś SUROWE DANE wraz ze swoimi danymi genetycznymi), miejsce docelowe Twojej próbki biologicznej na końcu analizy (jeśli dotyczy), przechowywanie Twoich danych genetycznych i wykorzystanie takich danych, oraz wyjątkowy transfer twojej informacji genetycznej do twoich biologicznych krewnych.
Zamawiając usługi 24Genetics, rozumiemy, że przeczytałeś i zrozumiałeś warunki dotyczące informacji o ochronie danych genetycznych, wyrażając na to zgodę.

 

I. MIEJSCE WYKONANIA ANALIZY GENETYCZNEJ (JEŚLI DOTYCZY)
W przypadku zamówienia usługi obejmującej analizę genetyczną, zostanie ona wykonana w laboratorium zlokalizowanym w Danii, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; specyficzna analiza egzomu zostanie przeprowadzona w laboratorium znajdującym się w Lugo, c/ María Barbeito, nr 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; i wreszcie, również specyficzna analiza genomu zostanie przeprowadzona w laboratorium znajdującym się w Granadzie, Plaza Ciudad de los Cármenes, n.º 3-Bajo.
Wszystkie trzy są laboratoriami związanymi z 24Genetics i wszystkie trzy są również ośrodkami spełniającymi wszystkie wymagania jakościowe i dysponującymi do tego celu wykwalifikowanym personelem.
Laboratoria te nie będą przeszukiwać Twojej próbki pod kątem żadnego innego czynnika, markera ani składnika biologicznego lub chemicznego innego niż Twoje DNA: przetworzą Twoją próbkę wyłącznie w celu określenia Twoich informacji genetycznych.

 

II. IDENTYFIKACJA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH WYNIKÓW (W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ANALIZY DNA) LUB DO SWOICH DANYCH GENETYCZNYCH (W PRZYPADKU, JEŚLI PODAŁEŚ JUŻ SUROWE DANE Z DANYMI GENETYCZNYMI).
W przypadku, gdy zleconą usługą była analiza DNA, laboratorium nie będzie w stanie poznać Twojej tożsamości ani żadnych danych osobowych, ponieważ próbka biologiczna przekazana do analizy zostanie poddana procesowi kodyfikacji lub dysocjacji: Twoje dane osobowe nie będą powiązane z próbką, ponieważ informacje, które Cię identyfikują, zostaną zastąpione lub odłączone poprzez system używania unikalnego kodu kreskowego. Umożliwi to jedynie należycie upoważnionemu personelowi 24Genetics powiązanie próbki śliny i uzyskanych z niej informacji genetycznych z kontem klienta GalaxyDNA, dzięki czemu tylko odpowiednio upoważniony personel 24Genetics będzie miał dostęp do relacji między twoją próbką biologiczną, twoim DNA i informacje uzyskane z jego przetwarzania oraz kod nadawany każdorazowo. W każdym razie personel 24Genetics, który uzyskuje dostęp do Twoich danych genetycznych w ramach wykonywania swoich funkcji, będzie podlegał stałemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
W związku z tym tylko należycie upoważniony personel 24Genetics może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i wyników Twoich badań genetycznych. Takie dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie za Państwa wyraźną pisemną zgodą.
To ostatnie ma również zastosowanie w przypadku, gdy zakontraktowana usługa została ograniczona do sporządzenia raportu genetycznego z dostarczonych przez Ciebie danych genetycznych.

 

 

III. PRZEZNACZENIE PRÓBKI BIOLOGICZNEJ PO ZAKOŃCZENIU ANALIZY (JEŚLI DOTYCZY)
W przypadku zamówienia usługi obejmującej analizę genetyczną, a tym samym przesłanie przez Ciebie próbki biologicznej, miejscem przeznaczenia próbki po zakończeniu analizy będzie jej konserwacja, stając się częścią zbiorów próbek biologicznych 24Genetics , a to w celu przeprowadzenia badań genetycznych, zarówno bezpośrednich, jak i późniejszych.
Celem takich badań będzie badanie wariantów genetycznych, które mogą predysponować do rozwoju choroby lub warunkować odpowiedź jednostki na określone leczenie, w celu przyczynienia się do poprawy wiedzy, zapobiegania i/lub leczenia; jak również specyfikację (lub większą precyzję) obszarów geograficznych, z których pochodzi, analizę nutrigenetyczną oraz analizę możliwości sportowych, w zakresie m.in. profilu metabolicznego, mięśniowego i sercowo-naczyniowego; a także badanie właściwości skóry i możliwych warunków talentu i osobowości, związanych z genetyką.
Takie dochodzenia nie spowodują żadnych dodatkowych niedogodności.
Badania będą prowadzone zarówno przez własny personel 24Genetics, jak i przez pracowników współpracujących instytucji badawczych, należycie autoryzowanych przez 24Genetics.
Możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie i wykorzystanie swojej próbki biologicznej do celów badań genetycznych (na przykład w celu zniszczenia lub anonimizacji próbki) w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, kontaktując się z: 24Genetics, Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt, CP 28046, tlf. +34 910 059 099. Odwołanie takie nie obejmuje danych wynikających z już przeprowadzonych badań.
Masz prawo znać dane genetyczne uzyskane z analizy pobranych próbek.
Twoja próbka biologiczna zostanie poddana procesowi kodyfikacji lub dysocjacji: Twoje dane osobowe nie zostaną powiązane z próbką, ponieważ informacje, które Cię identyfikują, zostaną zastąpione lub odłączone poprzez system stosowania unikalnego kodu kreskowego. Umożliwi to jedynie należycie upoważnionemu personelowi 24Genetics powiązanie próbki śliny i uzyskanych z niej informacji genetycznych z kontem klienta GalaxyDNA, dzięki czemu tylko odpowiednio upoważniony personel 24Genetics będzie miał dostęp do relacji między twoją próbką biologiczną, twoim DNA i informacje uzyskane z jego przetwarzania oraz kod nadawany każdorazowo. W każdym razie personel 24Genetics, który uzyskuje dostęp do Twoich danych osobowych i genetycznych w ramach wykonywania swoich funkcji, będzie podlegał stałemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. W związku z tym tylko należycie upoważniony personel 24Genetics może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i wyników Twoich badań genetycznych. Takie dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie za Państwa wyraźną pisemną zgodą. W przeciwnym razie ochrona Twoich danych osobowych, a dokładniej ochrona Twoich danych genetycznych, regulują przepisy Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą 14/2007 z dnia 3 lipca o badaniach biomedycznych i innymi obowiązującymi przepisami.
Badania genetyczne przeprowadzone na Twojej próbce biologicznej mogą dostarczyć informacji dotyczących Twojego zdrowia. W takim przypadku masz prawo do otrzymywania takich informacji na warunkach, które sam określisz, w tym odmowy otrzymywania wszelkiego rodzaju informacji, w którym to przypadku Twoje prawo do rezygnacji z otrzymywania takich informacji będzie ściśle przestrzegane, w tym wszelkie nieoczekiwane odkrycia, które mogą się zdarzyć i ich możliwe znaczenie dla Ciebie.
Informacja genetyczna jest informacją pokoleniową w tym sensie, że ujawnia nasze dziedzictwo i jest przekazywana naszemu potomstwu, dlatego prosimy o poinformowanie, że w Twoim najlepszym interesie jest przekazanie wszelkich informacji dostarczonych przez 24Genetics członkom Twojej biologicznej rodziny.
W przypadku, gdy 24Genetics musi się z Tobą skontaktować (czy to w celu zebrania nowych danych, uzyskania dodatkowych próbek, czy w innych celach), 24Genetics wykorzysta dane kontaktowe z naszej bazy danych.
Dokonany przez Ciebie transfer próbek jest bezpłatny i altruistyczny, więc nie otrzymasz żadnej rekompensaty ekonomicznej ani nie będziesz mieć żadnych praw do ewentualnych korzyści handlowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań.

 

 

IV. PRZECHOWYWANIE I WYKORZYSTYWANIE TWOICH DANYCH GENETYCZNYCH
1. Osobiste dane genetyczne będą przechowywane, należycie zakodowane (w taki sposób, aby uniemożliwić powiązanie ich z Tobą przez osoby trzecie, ponieważ informacje, które Cię identyfikują zostały zastąpione lub odłączone za pomocą kodu), przez minimalny okres pięciu lat od daty ich uzyskania (minimalny okres przechowywania), po którym to czasie możesz zażądać ich usunięcia.
Jeśli nie zostanie złożony taki wniosek, dane będą przechowywane, również odpowiednio zakodowane, tak długo, jak będzie to konieczne do ochrony zdrowia Twojego lub osób trzecich związanych z Tobą (maksymalny okres przechowywania).
W obu przypadkach (maksymalny i minimalny okres przechowywania) i za Twoją wyraźną zgodą, Twoje zakodowane dane genetyczne mogą być wykorzystywane do celów badawczych i dydaktycznych, a wyniki badań mogą być również publikowane.
2. Poza tymi przypadkami informacje genetyczne powstałe w wyniku analizy Twojego DNA będą przechowywane przez 24Genetics w swojej bazie danych w formie zanonimizowanej, tj. bez możliwości Twojej identyfikacji jako podmiotu źródłowego (poprzez nieodwracalne oddzielenie danych genetycznych od źródła). podmiotem, tak aby nie można ich było powiązać z podmiotem źródłowym jako zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą), ponieważ link do podmiotu źródłowego został zniszczony, ponieważ link z jakąkolwiek informacją identyfikującą podmiot został zniszczony lub ponieważ takie powiązanie wymaga nieuzasadniony wysiłek, rozumiany jako wykorzystanie nieproporcjonalnej ilości czasu, nakładów i pracy), a to tylko i wyłącznie do celów badawczych i dydaktycznych oraz jest przedmiotem publikacji o tym samym charakterze.
Takie zanonimizowane dane mogą być wykorzystywane do badań naukowych lub celów dydaktycznych, w tym publikacji w tym samym celu, przez własny personel 24Genetics lub przez personel upoważniony przez 24Genetics.
Podobnie 24Genetics może zezwolić naukowcom lub organizacjom naukowym lub edukacyjnym na wykorzystywanie, do celów badań naukowych lub nauczania, takich wcześniej zanonimizowanych danych przechowywanych w swojej bazie danych, jak również na publikowanie wyników ich badań.

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://galaxydna.com/legal-es/#section|3

POLITYKA COOKIE
www.galaxydna.pl

 

Informujemy, że „24GENETICS, SL” (dalej 24Genetics), który jest właścicielem witryny www. galaxydna.com, w którym działa pod nazwą handlową i marką „GalaxyDNA”, wykorzystuje pliki cookies, czyli urządzenia służące do przechowywania i odzyskiwania danych w urządzeniach końcowych odbiorców strony internetowej.
Uzyskiwanie dostępu i przeglądanie tej strony internetowej lub korzystanie z jej usług oznacza, że ​​użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie przez 24Genetics, a tym samym akceptuje pobieranie tych urządzeń do swojego terminala, na warunkach opisanych w niniejszej POLITYCE COOKIES .
Zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 2 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, 24Genetics udziela jasnych i pełnych informacji na temat korzystania z plików cookie, a w szczególności na temat cele przetwarzania danych; i w tym celu poniżej szczegółowo opiszemy, czym jest plik cookie, do czego jest używany, jakich typów plików cookie używamy, jakie są ich cele i jak użytkownik może je skonfigurować lub wyłączyć, jeśli sobie tego życzy.

 

I. DEFINICJA COOKIES
Pliki cookie to pliki, które są pobierane na komputer, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie użytkownika strony internetowej podczas uzyskiwania do niej dostępu, przechowują informacje o przeglądaniu, które mogą pozwolić, między innymi, na rozpoznanie cię jako takiego użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do ponownie, aby poznać Twoje nawyki przeglądania lub dostosować sposób, w jaki wyświetlana jest Ci zawartość witryny.
Zestaw plików cookie wszystkich naszych użytkowników pomaga nam poprawiać jakość naszej strony internetowej, pozwalając nam kontrolować, które strony są przydatne, a które nie, a które można ulepszyć.
Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Internetu, zapewniając niezliczone korzyści w świadczeniu usług interaktywnych oraz ułatwiając nawigację użytkownika i korzystanie z naszej strony internetowej.
W żadnym wypadku pliki cookies nie mogą uszkodzić sprzętu użytkownika. Wręcz przeciwnie, fakt, że są aktywne, pomaga nam identyfikować i rozwiązywać błędy.

 

II. RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA TEJ STRONIE
Zgodnie z ich przeznaczeniem wyróżniamy:
– Analityczne lub pomiarowe pliki cookie: te, które pozwalają nam określić ilościowo liczbę użytkowników, a także analizować korzystanie przez nich z tej witryny, a to w celu poprawy doświadczenia użytkownika, wprowadzania ulepszeń w oparciu o analizę takich danych o użytkowaniu .
– Techniczne pliki cookie: te, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie tej witryny internetowej i korzystanie z różnych opcji lub usług, które na niej istnieją, w tym zarówno tych, które umożliwiają zarządzanie i działanie witryny internetowej, jak i umożliwiają jej funkcje i usługi .
– Preferencyjne lub personalizujące pliki cookie: te, które umożliwiają zarówno zapamiętanie informacji o nawykach przeglądania użytkownika, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do usługi z pewnymi funkcjami, które odróżniają jego wrażenia od doświadczeń innych użytkowników, a także dostosowanie sposobu, w jaki zawartość wyświetlana jest strona internetowa.
A według podmiotu zarządzającego plikami cookies:
– Cookies własne: te, które są wysyłane na urządzenie użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez 24Genetics, z którego świadczona jest usługa żądana przez użytkownika. Zebrane informacje służą do poprawy jakości strony internetowej i jej zawartości, a także komfortu użytkowania. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkownika jako powracającego gościa na stronie i dostosować zawartość strony, aby oferować treści odpowiadające Twoim preferencjom.
– Cookies podmiotów trzecich: te, które są wysyłane na urządzenie użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez 24Genetics, ale przez inny współpracujący podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookies. Są to pliki cookie używane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne, które świadczą 24Genetics żądane przez nią usługi w celu ulepszenia strony internetowej i doświadczenia użytkownika podczas jej przeglądania. Głównymi celami, dla których wykorzystywane są pliki cookie stron trzecich, są uzyskiwanie statystyk dostępu i analiza informacji o przeglądaniu, tj. sposobu interakcji użytkownika z witryną. Uzyskane informacje dotyczą m.in. liczby odwiedzanych stron, języka, liczby odwiedzających, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu wizyty, używanej przeglądarki lub operatora lub rodzaju urządzenia, z którego odbywa się wizyta. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej i wykrywania nowych potrzeb w celu oferowania użytkownikom treści i usług najwyższej jakości. W każdym przypadku informacje zbierane są anonimowo, a raporty o trendach na stronie są przygotowywane bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

W naszym przypadku współpracującymi w tym zakresie podmiotami są GOOGLE ANALYTICS i GOOGLE ADS.
Pod poniższymi linkami można uzyskać więcej informacji o rodzajach plików cookie używanych przez te strony trzecie, ich głównych funkcjach, okresie ważności itp.:
Odnośnie Google Analytics:
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
A jeśli chodzi o Google Ads:
https://ads.google.com/intl/es_ES/home/
– Pliki cookie mediów społecznościowych (które są również plikami cookie stron trzecich): 24Genetics zawiera wtyczki mediów społecznościowych, które umożliwiają dostęp do nich ze strony internetowej. Z tego powodu pliki cookie mediów społecznościowych mogą być przechowywane w przeglądarce użytkownika. Właściciele tych sieci społecznościowych mają własne zasady dotyczące ochrony danych i plików cookie oraz są odpowiedzialni za własne pliki i praktyki dotyczące prywatności. Użytkownik musi się do nich udać, aby dowiedzieć się o tych plikach cookie i, w stosownych przypadkach, przetwarzaniu danych osobowych. Poniżej w celach informacyjnych wskazujemy linki, za pomocą których można zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i plikami cookie:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies
Żaden ze zidentyfikowanych plików cookie nie jest wykorzystywany do tworzenia profili, w których podejmowane są zautomatyzowane decyzje wywołujące skutki prawne dla użytkownika lub mające na niego istotny wpływ.

 

III. UDZIELANIE LUB WSTRZYMANIE ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
Poprzez konfigurację swojej przeglądarki, wybierając odpowiednią opcję, użytkownik może zezwolić na wszystkie pliki cookie lub zablokować ich użycie lub zaakceptować tylko niektóre z nich, a także całkowicie lub częściowo usunąć te, które są już zainstalowane na Twoim urządzeniu.
W przypadku, gdy odrzucisz korzystanie z plików cookie - całkowicie lub częściowo - jakość i szybkość usługi może ulec pogorszeniu, a nawet możesz utracić dostęp do niektórych usług lub funkcji witryny.
Procedury odrzucania i usuwania plików cookie mogą się różnić w zależności od przeglądarki internetowej. W związku z tym użytkownik powinien zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami udostępnianymi przez przeglądarkę internetową, której używa. W związku z tym udostępniamy linki do oficjalnych stron pomocy technicznej głównych przeglądarek internetowych, dzięki czemu możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w odniesieniu do plików cookie:
– Aby uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookie w Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
– Aby uzyskać informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/windows/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
– Aby uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookie w Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/proteccion-antirrastreo-mejorada-en-firefox-para-e?redirectslug=proteccion-de-rastreo-mejorada-en-firefox-para-esc&redirectlocale=es
– Aby uzyskać informacje o tym, jak zarządzać plikami cookies w Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419
– Aby uzyskać informacje na temat zarządzania plikami cookie w Safari:
https://support.apple.com/es-es/HT201265

 

IV. ZMIANY W POLITYCE COOKIES
Niniejsza POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE może być modyfikowana, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo w dowolnym momencie lub w przypadku jakichkolwiek różnic w rodzaju plików cookie używanych na stronie internetowej. Dlatego zalecamy zapoznanie się z niniejszą polityką za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, aby być odpowiednio poinformowanym o tym, w jaki sposób i dlaczego używamy plików cookie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej POLITYKI COOKIE, możesz skontaktować się z 24Genetics pod adresem:
DPD@GalaxyDNA.com

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://galaxydna.com/legal-es/#section|4

OGÓLNE WARUNKI

 

1. IDENTYFIKACJA USŁUGODAWCY
Właściciel: „24GENETICS, SL”, który na tej stronie działa pod nazwą handlową „GalaxyDNA”.
NIF: B86093812
Biura: Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt (CP 28046)
Telefon: +34 910 059 099
E-mail: info@galaxydna.com
Pełnomocnik ds. ochrony danych: DPD@galaxydna.com

 

 

2. CEL DOKUMENTU
Niniejszy dokument określa ogólne warunki umowy, które regulują świadczenie przez „24GENETICS, SL” (dalej 24Genetics) usług analizy genetycznej oferowanych przez nią pod nazwą handlową „GalaxyDNA” oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem URL: https:/ /galaxydna.com.
W związku z tym zbiór klauzul składających się na niniejszy dokument określa treść świadczenia usług oraz ogólnie prawa i obowiązki kontrahentów w wielości umów, które 24Genetics zawiera w ramach prowadzonej przez siebie działalności handlowej pod nazwą handlową „GalaxyDNA” oraz na ww. stronie internetowej; tak, że po zaakceptowaniu tych warunków przez zamawiających takie usługi (zwanych dalej „użytkownikami”, czyli każdą osobę fizyczną zamawiającą usługi oferowane przez 24Genetics za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej), będą one stosowane w ogólności odpowiednich konkretne umowy zawarte z 24Genetics we wspomnianym obszarze, nawet jeśli nie są one umieszczone w każdej konkretnej umowie, to znaczy nawet jeśli nie są udokumentowane w tekście każdej z nich.
Niniejsze ogólne warunki regulują dostęp online do usług analizy genetycznej świadczonych przez 24Genetics pod wyżej wymienioną nazwą handlową i na wyżej wymienionej stronie internetowej, udostępniając Państwu procedurę i bezpieczny kanał zawierania umów elektronicznych.

 

 

3. FORMULARZ AKCEPTACJI NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY
Wszyscy użytkownicy muszą zaakceptować i przestrzegać niniejszych ogólnych warunków umowy.
Oznaczenie odpowiedniego pola w procesie zawierania umowy, jak również fakt wykonania telematycznie wszystkich kroków ustalonych dla tego samego, zakłada oświadczenie o znajomości i wyraźną akceptację niniejszych ogólnych warunków umowy ze strony użytkownika , mający taką samą ważność jak jego obecny podpis. W ten sposób użytkownik uznaje, że jest osobą posiadającą wystarczającą zdolność do zaciągania zobowiązań wynikających z jego działań za pośrednictwem serwisu, która uprzednio zapoznała się z niniejszymi ogólnymi warunkami zawierania umów, rozumie ich treść i akceptuje je jako część treści swoich kontrakt.

 

4. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW
W celu utrzymania jak najbardziej aktualnych ram umownych świadczenia usługi, 24Genetics może jednostronnie modyfikować niniejsze ogólne warunki.
Zaktualizowane ogólne warunki umowy zastępują dotychczasowe warunki i wchodzą w życie dla nowych usług zakontraktowanych przez użytkowników po modyfikacji, pod warunkiem ich akceptacji.
W każdym przypadku uważa się, że użytkownik wyraźnie akceptuje takie modyfikacje, jeśli ponownie zatrudni usługi oferowane przez 24Genetics na stronie internetowej po dokonaniu modyfikacji.
Jeżeli nowe ogólne warunki umowy nie zostaną zaakceptowane, stosunek umowny między obiema stronami uważa się za rozwiązany z tym momentem, bez uszczerbku dla wypełnienia zaległych zobowiązań, w szczególności tych o treści ekonomicznej wynikającej z usług świadczonych wcześniej przez 24Genetics.

 

5. OKREŚLANIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ 24GENETICS I CENY
1. Użytkownicy mogą uzyskać, po uiszczeniu ustalonej ceny, dostęp do następujących usług analizy DNA i/lub raportów genetycznych:
– „ODŻYWIANIE”, „ZDROWIE”, „SKÓRA”, „APTEKA”, „SPORT”, „WZNIESIENIE” i „OSOBOWOŚĆ” łącznie.
– „PEŁNA SEKWENCJALIZACJA EGZOMU” (koniecznie obejmuje badanie genetyczne).
– PEŁNA SEKWENCJALIZACJA GENOMU” (koniecznie obejmuje badanie genetyczne).
Ogólnie rzecz biorąc, usługa świadczona przez 24Genetics jest kompleksowa: użytkownik otrzymuje osobisty zestaw do pobrania próbki śliny, użytkownik deponuje swoją ślinę w probówce, wypełnia załączone formularze i zwraca ją do 24Genetics, która wraz z otrzymaną próbką , wykonuje analizę DNA i na koniec wysyła użytkownikowi odpowiednie raporty genetyczne.
Jeśli jednak użytkownik posiada już surowe dane genetyczne (plik z jego surowymi danymi genetycznymi), usługa świadczona przez 24Genetics będzie ograniczona do opracowania, w świetle wspomnianego pliku, konkretnych raportów genetycznych, które użytkownik zlecił i do wyślij je do niego.
Badania i raporty genetyczne wykonywane przez 24Genetics zwane są dalej PRODUKTAMI UMOWYMI.
2. Ceny PRODUKTÓW UMOWNYCH będą zgodne z cenami podanymi na stronie internetowej.
24Genetics może bezwarunkowo modyfikować ceny, a modyfikacja jest wiążąca dla użytkownika od momentu jej pojawienia się na stronie.

 

6. PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW UMOWNYCH (USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ 24GENETICS)
1. Cały proces zamówienia usług odbywa się w sposób całkowicie elektroniczny za pośrednictwem stworzonej w tym celu przez 24Genetics strony internetowej, znajdującej się pod adresem URL: https://galaxydna.com; i będą prowadzone w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim lub polskim, w zależności od wyboru użytkownika.
W ramach ww. strony internetowej wnioskodawca uzyskuje dostęp do sklepu internetowego 24Genetics i wypełnia widniejący na nim formularz elektroniczny, podając dane niezbędne do jego identyfikacji (i w stosownych przypadkach wzmiankę o złożonym oświadczeniu), aby dane wymagane przepisami podatkowymi i rozliczeniowymi, w tym uwzględnienie danych niezbędnych do świadczenia usługi (specyfikacja żądanego PRODUKTU UMOWNEGO i miejsca dostawy) oraz płatności (wybór metody płatności i potwierdzenie zakupu).
2. Użytkownik oświadcza i gwarantuje na swoją odpowiedzialność, że wszystkie dane podane w formularzu do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia są zgodne z prawdą, aktualne i dostosowane do rzeczywistości. W związku z tym użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie fałszywe lub niedokładne oświadczenia, a także za wszelkie szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, wyrządzone 24Genetics lub osobom trzecim za dostarczone informacje, ponieważ dane dostarczone przez użytkownika nie są aktualizowane , są fałszywe lub niedokładne lub w jakikolwiek sposób nie odpowiadają rzeczywistości.
3. Usługi można zamawiać XNUMX godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Z zastrzeżeniem prawa do przerwania usług w celu konserwacji systemu lub z innego powodu.

 

 

7. OKREŚLENIE KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO USŁUG (UŻYTKOWNICY)
1. Osoby fizyczne mogą być użytkownikami (a zatem żądać usług), nigdy osobami prawnymi.
2. W przypadku zamieszkania poza Hiszpanią, użytkownik oświadcza i gwarantuje na własną odpowiedzialność, że nie podlega żadnym prawnym zakazom lub ograniczeniom, w tym między innymi zakazom lub ograniczeniom związanym z wysyłaniem naszego DNA z kraju zamieszkania lub, ogólnie, wszelkie zakazy lub ograniczenia związane - bezpośrednio lub pośrednio - z kontraktowaniem usług genetycznych, takich jak te, o które zwrócono się do 24Genetics.
3. Wniosek o świadczenie musi być zawsze złożony przez osobę należycie zidentyfikowaną, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, chociaż wniosek taki może być złożony we własnym imieniu lub w imieniu małoletniego lub podlegać środkom wspierającym w celu wykonywania swojej zdolności prawnej, która obejmuje jego reprezentację.
W przypadku reprezentacji:
1º) Użytkownik musi wskazać dane osoby reprezentowanej (imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny), należycie ją identyfikując;
2º) Musi istnieć całkowity brak konfliktu interesów między użytkownikiem a osobą, którą reprezentuje w odniesieniu do procesu podejmowania decyzji (kontraktowanie usług świadczonych przez 24Genetics); oraz
3) Jeżeli udział mocodawcy w podejmowaniu decyzji jest możliwy ze względu na stopień wystarczalności jego woli, w przypadku osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub dojrzałości, w przypadku osoba małoletnia (co domniemywa się w każdym przypadku, jeśli ma więcej niż 12 lat), zleceniodawca musi również wyrazić zgodę wraz ze zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. W przypadku braku możliwości uczestniczenia zleceniodawcy w podejmowaniu decyzji z powodu niespełnienia tych warunków wystarczy zgoda przedstawiciela ustawowego.
4. Użytkownik gwarantuje na własną odpowiedzialność prawdziwość wszystkich danych przekazanych w tym celu w formularzu do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, tj. jego tożsamości, wieku prawnego i pełnej zdolności do czynności; oraz, w przypadku reprezentacji, tożsamości reprezentowanej strony, rzeczywistości jej reprezentacji, braku konfliktu interesów między nimi, a także, w stosownych przypadkach, pochodzenia braku wyrażenia zgody jego reprezentowanej strony.
W związku z tym użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne informacje podane w tym zakresie za pośrednictwem strony internetowej oraz za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które może to spowodować dla 24Genetics lub osób trzecich.
W każdym przypadku, jeśli 24Genetics wątpi w prawdziwość jakichkolwiek danych dostarczonych przez użytkownika, może odmówić dostępu do żądanych usług, w takim przypadku będzie musiał przystąpić do zwrotu kwot wstępnie autoryzowanych przez użytkownika, wykorzystując do takich celu tymi samymi środkami używanymi przez użytkownika do zapłaty za usługi.

 

8. ZAPŁATA CENY PRZEZ UŻYTKOWNIKA
24Genetics przystąpi do pobierania opłat za usługi natychmiast po zatwierdzeniu przez użytkownika, którego płatność może być dokonana za pomocą dowolnej metody płatności wskazanej na stronie internetowej.
W każdym przypadku płatność nie będzie uważana za dokonaną do momentu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na koncie 24Genetics, tak że umowa będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu przez 24Genetics potwierdzenia wpłaty.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu transakcja zostanie odrzucona przez zarządzający nią zewnętrzny podmiot finansowy lub jeżeli pełna kwota odpowiadająca kwocie usług nie została zapłacona, umowa zostanie zawieszona, informując użytkownika, że ​​transakcja nie została sfinalizowana.

 

 

9. ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEZ 24GENETICS
Gdy 24Genetics akredytuje dowód otrzymania na swoje konto pełnej zapłaty za złożone zamówienie, przystąpi do dostawy PRODUKTÓW UMOWNYCH składających się na zamówienie w następujących warunkach:

A) W odniesieniu do PRODUKTÓW UMOWNYCH, które zawierają probówkę do pobierania śliny:

Faza I – DOSTAWA RURKI KOLEKCYJNEJ:
24Genetics przetworzy Twoją przesyłkę w ciągu maksymalnie 10 dni (z wyjątkiem opóźnień nie wynikających z jej woli), a przesyłkę należy dostarczyć na adres wskazany podczas składania zamówienia drogą elektroniczną.
Ryzyko i wydatki związane z transportem. 24Genetics ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie, w całości lub w części, dostarczonych probówek zbiorczych, od momentu wykonania umowy (poprzez elektroniczne sformułowanie zamówienia) do dostawy, z wyjątkiem przypadku siły wyższej lub zdarzenia losowego .
Koszty przesyłki ponosi 24Genetics, a podatki, opłaty urzędowe i koszty związane z odprawą celną ponosi użytkownik.
Obowiązek usunięcia wad dostarczonych Użytkownikowi zestawów DNA. 24Genetics zobowiązuje się dostarczać dostarczone zestawy DNA w idealnym stanie.
W tym celu 24Genetics zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego zestawu pod warunkiem zgłoszenia tego przez użytkownika w ciągu maksymalnie 7 dni od daty otrzymania zestawu.
Zestawy DNA, które są wadliwe z winy użytkownika, są wyłączone z tego obowiązku gwarancyjnego.
Faza 2: WYSYŁANIE ZUŻYTEJ PROBÓWKI DO 24GENETICS:
Użytkownik jest odpowiedzialny, na swoją wyłączną odpowiedzialność i na własny koszt, za wysyłkę do biura 24Genetics, z siedzibą w Madrycie, Plaza de la Castellana, n.º 95, 28 piętro i powinien przeprowadzić tę wysyłkę w ciągu maksymalny okres 30 miesięcy od daty otrzymania probówki przez użytkownika i 3 miesiące od daty złożenia śliny w probówce.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje na własną odpowiedzialność, że dostarczona próbka śliny jest jego własnością lub, w stosownych przypadkach, osoby, którą reprezentuje.
Faza III: WYSYŁANIE RAPORTU GENETYCZNEGO UŻYTKOWNIKOWI:
Od daty otrzymania probówki używanej przez 24Genetics w swoich biurach, 24Genetics będzie mieć maksymalnie 9 tygodni (z wyjątkiem problemów technicznych, należycie zgłoszonych użytkownikowi) na przesłanie żądanego raportu genetycznego na adres e-mail wskazany przez Użytkownik przy składaniu zamówienia drogą elektroniczną.
Jeśli laboratorium nie jest w stanie przetworzyć próbki śliny (albo dlatego, że ilość dostarczonej śliny jest niewystarczająca, albo dlatego, że próbka nie zawiera wystarczającej objętości DNA, albo dlatego, że wyniki przetwarzania nie spełniają standardów dokładności wymaganych przez 24Genetics), 24Genetics ponownie przetworzy tę samą próbkę bez żadnych kosztów dla użytkownika. A jeśli ta druga próba przetworzenia tej samej próbki nie powiedzie się, 24Genetics zaoferuje użytkownikowi, ponownie bez żadnych kosztów dla użytkownika, możliwość wysłania kolejnej probówki, aby użytkownik mógł złożyć drugą próbkę. Jeśli jednak, po zaakceptowaniu oferty przez użytkownika, próby 24Genetics przetworzenia drugiej próbki nie powiodą się, 24Genetics nie będzie już wysyłać dodatkowych zestawów do pobierania próbek. W każdej takiej sytuacji użytkownik będzie jednak uprawniony do pełnego zwrotu kwoty zapłaconej 24Genetics, pomniejszonej o koszty wysyłki i obsługi.
Po takim zwrocie użytkownik zgadza się nie przesyłać ponownie kolejnej próbki śliny w nowym żądaniu usług 24Genetics. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, jeśli przetwarzanie nie powiedzie się, użytkownik nie będzie uprawniony do powtórnego przetworzenia próbki ani do zwrotu pieniędzy.
B) W odniesieniu do PRODUKTÓW UMOWNYCH, które nie zawierają probówki do pobierania śliny, ponieważ są ograniczone do raportu genetycznego z już dostępnych DANYCH SUROWYCH:
Z wyjątkiem problemów technicznych należycie zgłoszonych użytkownikowi, 24Genetics przetworzy przesyłkę w ciągu maksymalnie 9 tygodni od daty zamówienia lub, jeśli ma to zastosowanie, od daty otrzymania pliku RAW DATA, jeśli nie został on załączony, gdy złożenie zamówienia; a żądany raport genetyczny należy przesłać na adres e-mail wskazany przez użytkownika podczas składania zamówienia drogą elektroniczną.

 

10. WYŁĄCZENIE ZYSKÓW I JAKICHKOLWIEK PRAW DO OWOCÓW POCHODZĄCYCH Z ANALIZY GENETYCZNEJ
Użytkownik wie i akceptuje, że udostępnienie jego próbki DNA i przetwarzanie jego danych genetycznych nie daje mu żadnych praw do badań naukowych lub edukacyjnych lub publikacji o tym samym charakterze ani do usług lub produktów, które zostały opracowane przez 24Genetics lub organizacje lub osoby z nią powiązane, do których przyczynił się taki wkład i przetwarzanie; ani, ogólnie rzecz biorąc, żadnego prawa do uzyskania jakiejkolwiek korzyści ekonomicznej, ponieważ jedno i drugie musi być pozbawione jakiegokolwiek celu lub motywu zysku.

 

 

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Zgodnie z postanowieniami Królewskiego Dekretu Legislacyjnego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, użytkownik ma prawo do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ( pozostawienie bez skutku zawartej umowy), bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez jakiejkolwiek kary) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, poprzez proste wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego ZAŁĄCZNIK I, za pośrednictwem strony internetowej: https://galaxydna. com. W każdym przypadku skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe, zatem do skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy, aby użytkownik powiadomił o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane przez poczta lub e-mail).
Użytkownik akceptuje jednak i zgadza się, że świadczenie usług może rozpocząć się przed upływem okresu odstąpienia oraz że w przypadku odstąpienia od umowy po całkowitym zrealizowaniu świadczenia usługi, takie odstąpienie nie będzie podlegało wykonaniu przeciwko 24Genetyka. W związku z tym możliwość odstąpienia od umowy będzie zależeć od faktu, że konkretna żądana usługa nie została wykonana przez 24Genetics, tak więc tylko w przypadku, gdy powiadomienie o wycofaniu nastąpiło przed tym czasem, skorzystanie z tego prawa będzie wykonalne.
W przypadku, gdy użytkownik skorzysta z prawa odstąpienia od umowy w odpowiednim terminie i formie, 24Genetics zwróci użytkownikowi dokonane płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym 24Genetics został poinformowany o decyzji użytkownika o odstąpieniu od umowy. Takiego zwrotu dokonuje się przy użyciu tych samych środków, którymi użytkownik płaci za usługi, chyba że użytkownik wyraźnie postanowił inaczej. W przypadku, gdy zwrot pieniędzy w ten sam sposób, z przyczyn niezależnych od 24Genetics, nie będzie możliwy, poszukana zostanie najwłaściwsza opcja zwrotu, a kwota pozostaje do dyspozycji użytkownika jako kaucja.

 

 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH
Ochronę danych osobowych, a w szczególności ochronę danych genetycznych Użytkownika regulują postanowienia określonych dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej GalaxyDNA (odpowiednio „OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI” i „OCHRONA DANYCH GENETYCZNYCH”), których treść należy rozumieć jako integralną część niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY.

 

13. OBOWIĄZKI
Strony zobowiązują się do przestrzegania swoich zobowiązań prawnych i umownych wynikających z niniejszych ogólnych warunków. Jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub utrudnia drugiej stronie wywiązywanie się ze swoich zobowiązań, druga strona ma prawo dochodzić odszkodowania za wyrządzone szkody, zarówno za szkody wtórne, jak i utracone korzyści.
Strony ponoszą odpowiedzialność za naruszenia, w których osobiście popełniły, a druga strona jest zwolniona z odpowiedzialności za wszelkie błędy, oszustwa lub wina, których nie można jej przypisać, oraz za wszelkie szkody wynikające z takich naruszeń, które można przypisać drugiej stronie umowy.
W szczególności 24Genetics nie ponosi odpowiedzialności w przypadku czasowej niedostępności serwisu, jeżeli jest to spowodowane przyczynami technicznymi aktualizacji lub konserwacji, przyczynami niezależnymi od 24Genetics, zdarzeniami losowymi, siłą wyższą, problemami z dostępem do Internetu, lub problemy technologiczne wykraczające poza staranne i rozsądne zarządzanie 24Genetics. We wszystkich tych przypadkach, poza kontrolą i należytą starannością 24Genetics, użytkownik nie otrzyma odszkodowania za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika.

 

 

14. NIEWAŻNOŚĆ CZĘŚCIOWA
Co do zasady, sądownie ogłoszona nieważność części niniejszych ogólnych warunków nie pociąga za sobą nieważności całości, tak więc niniejsze warunki zachowują ważność w pozostałej części. W takim przypadku dana klauzula lub klauzule zostaną zastąpione inną lub innymi, które zachowują skutki, do których dochodzą niniejsze ogólne warunki umowy.

 

 

15. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO
Umowa zawarta między 24Genetics a użytkownikiem podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Hiszpanii, bez względu na przepisy kolizyjne.

 

 

16. JURYSDYKCJA I MIEJSCE
Strony zgadzają się poddać jurysdykcji i kompetencji sądów i trybunałów miasta Madryt w celu rozstrzygania wszelkich rozbieżności, które mogą powstać w związku z niniejszą umową lub które są z nią związane, w tym wszelkich pytań dotyczących jej istnienia, ważności lub rozwiązania, lub o jego interpretacji lub wykonaniu, z wyraźnym i formalnym zrzeczeniem się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać.

 

 

ZAŁĄCZNIK I: DOKUMENT ODSTĄPIENIA
IMIĘ I NAZWISKO :
Dowód osobisty/dowód osobisty:
Adres:
Adresowany do:
„24GENETYKA, SL”
Obsługa klienta
NIFNº B86093812
Paseo de la Castellana, nr 95, 28 piętro, Madryt (CP 28046)
Telefon: +34 910 059 099
E-mail: info@galaxydna.com

Temat: Skorzystanie z PRAWA ODSTĄPIENIA

Niniejszym dokumentem niniejszym korzystam z prawa do odstąpienia od umowy ustanowionego w Królewskim Dekrecie Ustawodawczym 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, z poszanowaniem do umowy o świadczenie usług zawartej z „24GENETICS, SL” przez Internet w dniu […].
Postanowienie, o którym Ci komunikuję, jest wykonywane w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ww. rozporządzeniem.
O godz. […], w dniu […].

SD (tylko jeśli formularz jest składany w wersji papierowej): […].

 

 

Przetłumaczona wersja tego dokumentu została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej, dlatego jedyną prawnie wiążącą wersją tej umowy jest wersja sporządzona w języku hiszpańskim, z którą można się zapoznać pod adresem https://galaxydna.com/legal-es/#section|5

  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do domu
   Oblicz koszty dostawy
   Zastosuj kupon